آخرین اخبار : 

اخذ ایزو | گواهینامه ایزو | صدور ایزو | اخذ گواهینامه ایزو

ایزو ISO فروشگاه اینترنتی ایزو

صدور گواهینامه ایزو

فیلم آموزش تشریح الزامات استاندارد ایزو ISO9001:2015

ایزو در شرکتهای تولیدی و خدماتی

شرکتهای تولیدی و خدماتی: اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و … که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه میدهند را شامل می شود. تمامی این گروه ها از ۱ تا د نفر پرسنل داشته باشند میتوانند ایزو دریافت نمایند.
ایزو پیشنهادی: ۹۰۰۱ – ۱۴۰۰۱-۱۸۰۰۱ – ۱۰۰۰۲ – ۱۰۰۰۴