آخرین اخبار : 

تغییرات ثبت شرکت


تغییرات ثبت شرکت

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد. نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.   اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ۱-افزایش یا کاهش سرمایه ۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود. ۳-انحلال شرکت   اختیارات مجمع عمومی عادی سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) تصویب بیلان مالی تعیین پاداش مدیران و…   موارد تغییرات و تصمیمات شرکتها تعیین بازرسین اصلی و علی البدل نقل و انتقال سهام تعیین اعضای هئیت مدیره تغییر آدرس افزایش و کاهش سرمایه تصویب بیلان مالی ورود و خروج شرکاء تبدیل سهام به با نام و بی نام تغییر موضوع شرکت تغییر در حق امضا انحلال شرکت

نویسنده دکتر رضا لطفی