آخرین اخبار : 

تغییرات ثبت شرکت

تغییرات ثبت شرکت

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد.

نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.

 

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

۱-افزایش یا کاهش سرمایه

۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

۳-انحلال شرکت

 

اختیارات مجمع عمومی عادی

سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل :

تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل)

تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)

تصویب بیلان مالی

تعیین پاداش مدیران و…

 

موارد تغییرات و تصمیمات شرکتها

تعیین بازرسین اصلی و علی البدل

نقل و انتقال سهام

تعیین اعضای هئیت مدیره

تغییر آدرس

افزایش و کاهش سرمایه

تصویب بیلان مالی

ورود و خروج شرکاء

تبدیل سهام به با نام و بی نام

تغییر موضوع شرکت

تغییر در حق امضا

انحلال شرکت