آخرین اخبار : 

ثبت موسسه

ثبت موسسه

مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد

نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی مؤسسات غیر تجارتی

در آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ آمده است که مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تشکیلات و مؤسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، جمعیت و … و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای مؤسسات ممنوع می‌باشد .

مؤسسات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱ – مؤسساتی که مؤسسین قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود دارند و اینگونه مؤسسات، مؤسسات انتفاعی غیرتجارتی نامیده می‌شوند و ثبت آنها در بعضی موارد محتاج مجوز می‌باشد.

۲ – مؤسساتی که مؤسسین آنها قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود را ندارند، اینگونه مؤسسات مؤسسه غیرانتفاعی نامیده می‌شوند و بایستی قبل از ثبت، مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند.

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غیرتجارتی می‌باشند فلذا مؤسسین و مدیران مجاز به انجام امور تجارتی که اختصاص به شرکت‌ها و تجار دارد نمی‌باشند.

مؤسسات بایستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) تهیه و نسبت به پلمب آن  اقدام  نموده و حساب‌های خود را در آن درج نمایند.

مدارک لازم برای ثبت مؤسسه غیر تجاری

۱-تعیین نام

۲-تکمیل فرم تعیین نام

۳-دو برگ  تقاضا نامه موسسه غیر تجاری  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه  موسسین .

۴-دو جلد اساسنامه  موسسه   و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین

۵-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

۶-کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه موسسین  و  مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

 

۷-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین ( در صورت پیش بینی بازرس  جهت موسسه )

۸-معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه  موسسین  و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

۹-تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس  ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه  موسسه آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

۱۰-اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها

 

۱۱-اجازه نامه نیروی انتظامی در صورتیکه  موضوع فعالیت موسسه طبق مدلول ردیف ” الف ”  از ماده (۲) آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری باشد ( موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد )

۱۲-  در صورتی که مؤسسه غیرتجارتی در شهرستانی دیگر شعبه داشته باشد یک نسخه اضافی از مدارک فوق‌الذکر تهیه تا پس از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد.

نویسنده دکتر رضا لطفی