آخرین اخبار : 

صدور گواهینامه و ممیزی ایزو

صدور گواهینامه و ممیزی ایزو

صدور گواهینامه ایزو

شرکت بهینه گستر صنایع آرمان

آماده مشاوره و صدور و ممیزی گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت (ایزو ) به سازمانها و موسسات می باشد

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO مدیریت کیفیت
ایزو ۳۸۵۰۰ ISO مدیریت فناوری اطلاعات
ایزو ۲۵۹۹۹ مدیریت ریسک
ایزو ۲۷۰۳۳ ISO هدایت و مدیریت امنیت شبکه
ایزو ۱۴۰۳۱ ISO ارزیابی عملکرد زیست محیطی
ایزو ۲۹۹۹۰ ISO مدیریت تضمین کیفیت آموزش
ایزو ۲۹۹۹۰ ISO استاندارد تضمین کیفیت سیستم های آموزشی
ایزو ۱۹۰۱۱ ISO ممیزی مدیریت کیفیت
ایزو ۲۸۰۰۰ ISO سیستم مدیریت ایمنی
ایزو ۲۲۳۲۰ ISO مدیریت بحران و حوادث
ایزو ۲۸۴۸ ISO استاندارد ساخت و ساز ساختمان

گواهینامه ایزو: خدمات، مشاوره و آموزش

خدمات قابل ارایه در بهینه گستر صنایع آرمان:

الف) اطلاع رسانی به مشتریان و کارفرمایان در خصوص استانداردها و گواهینامه ای استانداردها و اعتبارسنجی گواهینامه ها

ب) ارایه خدمات مشاوره در خصوص انتخاب شرکت های گواهی دهنده به مشتریان

چ) ارایه خدمات مشاوره استقرار سیستم های مدیریت جهت اخذ گواهینامه ها

د) تسهیل و تسریع و اثربخش نمودن فرآیندهای استقرار و ارایه راهکارهایی جهت کاهش بوروکراسی تحمیل شده از سوی استانداردها

ه ) ارایه خدمات آموزشی در حوزه استانداردها و سیستم های مدیرت (عمومی و تخصصی)

و ) همکاری با موسسات و مراکز آموزشی جهت اعتباربخشی به دوره ها و صدور گواهینامه های آموزشی در صورت تایید دوره و استاد دوره

ز ) مشارکت با شرکت های مشاور ایزو و شرکت های ثبت و صدور برای معرفی به مشتریان نهایی در صورت تایید در فرآیند اعتبارسنجی

ح ) همکاری با انجمن ها و موسسات غیر انتفاعی برای فعالیت های غیر انتفاعی

ط ) همکاری با صنوف و انجمن های تخصصی برای ارایه خدمات مرتبط به اعضای آنها و کاهش هزینه در دریافت خدمات مرتبط برای اعضا