آخرین اخبار : 

مهندسی ارزش و الزام قانونی

مهندسی ارزش

الزامات قانونی انجام مهندسی ارزش
مصوبهی شماره ۲۰۰۲۸۶/۶۴۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
در راستای بند (ج) ماده ی ۳۱ قانون برنامه ی چهارم توسعهی اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پـروژههـای تملـک دارایـی، سـرمایهای، دولـت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه ی پروژههای بالای یکصد میلیارد ریال رعایت نماید.
نشریه ی شماره ی ۲۹۰ دفتر امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بخشـنامه ی شـماره ی ۱۳۷۹۳۲/۱۰۱ مـورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۳ بـا موضـوع دسـتورالعمل مهندسـی ارزش در دوره ی ساخت، شامل دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر بـا نگـاه مهندسـی ارزش و دسـتورالعمل تهیـه و ارائه ی گزارش سـالانهی پیشـنهادهای تغییـر، بـا نگـاه مهندسـی ارزش از نـوع گـروه اول بـه اسـتناد آیـیننامـه ی استانداردهای اجرایی طـرحهـای عمرانـی کشـور (مصـوبه ی شـماره ی ۲۴۵۲۵ /ت ۱۴۸۹۸ ه مـورخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ هیاتوزیران)
نشریه ی شماره ی ۳۲۹۱۸ معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بخشنامه ی شماره ی ۲۷۴۷/۵۴-۱۶۶۲/۱۰۵ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۹ با موضوع دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش، به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیـیننامـه ی اسـتانداردهای اجرایـی طرحهای عمرانی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ هیات وزیـران بـه شمارهی ۲۴۵۲۵ /ت ه از نوع گروه دوم) مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دورهی پیش از عملیات اجرا و ساخت معاونت امور
فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
بخشنامهی شـماره ی ۲۱۵۹۱۹/۵۴۱۰۰ مـورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ بـا موضـوع مجموعـه دسـتورالعملهـای مطالعـات مهندسی ارزش در دوره ی پیش از عملیات اجرا و ساخت، به استناد آیـیننامـه ی اسـتانداردهای اجرایـی طـرحهـای عمرانی موضوع مادهی ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشـور (مصـوب ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ هیاتوزیران به شمارهی ۲۴۵۲۵ /ت ۱۴۸۹۸ ه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ هیاتوزیران) و بند ج مادهی ۳۱ از قانون برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران، شـامل گـردش کـار انجـام مطالعات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازمالاجرا)، شیوهنامه ی انجام مطالعات مهندسـی ارزش از نـوع گـروه اول (لازمالاجرا)، موافقتنامه، شرایط عمومی همسان و پیوستهـای قـرارداد خـدمات مهندسـی ارزش از نـوع گـروه اول (لازمالاجرا) و راهنمای عمل و کنترل مراحل مختلف در فراینـد مهندسـی ارزش از نـوع گـروه سـوم (دسـتورالعمل راهنما و غیرالزامی)

انواع پروژهها برای انجام خدمات مهندسی ارزش بهصورت زیر دستهبندی میشوند:
جدول۱-۱ -اندازه پروژهها
اندازه پروژه برآورد هزینه
نوع ۱ از ۱۲۰ تا ۵۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
نوع ۲ بیشتر از ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
نوع ۳ بیشتر از ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط
نوع ۴ بیشتر از ۵۰۰۰ برابر حدنصاب معاملات متوسط

۲- معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۳٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند. (سال ۹۸)

مقاطع زمانی مناسب برای انجام خدمات مهندسی ارزش با توجه به اندازه پروژهها بهصورت زیر است:
جدول ۱-۲ -مقاطع زمانی مناسب برای انجام خدمات مهندسی ارزش
نوع پروژه توجیهی اولیه توجیهی نهایی یا طراحی پایه * طراحی تفصیلی
نوع ۱ اختیاری اجباری اختیاری
نوع ۲ اجباری اجباری اختیاری
نوع ۳ و ۴ اجباری اجباری اجباری
*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *