آخرین اخبار : 
حراج!
parand5

آموزش نرم افزار MATLAB 2015

34,000 تومان 29,900 تومان

توضیحات محصول


معرفی این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار MATLAB R2015a ویرایش های ٣٢ و ۶۴ بیتی به منظور استفاده در آموزش MATLAB 2015 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار MATLAB R2015a، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش MATLAB 2015 می باشد

آموزش MATLAB 2015 - دوره مقدماتی

١ - مقدمه مقدمه ٢ - ورود به برنامه آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه ٣ - کار با متغیرها قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر ۴ - مقدمات کار با نرم افزار آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات ۵ - ایجاد ماتریس ها ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای ۶ - مدیریت ماتریس ها دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس ٧ - توابع ایجاد ماتریس ها توابع ایجاد ماتریس ها (١) - توابع ایجاد ماتریس ها (٢) ٨ - عملگرهای ابتدایی عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم ٩ - سایر عملگرها عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی ١٠ - ساختارهای کنترلی (١) دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue ١١ - ساختارهای کنترلی (٢) حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch ١٢ - تنظیمات کدها ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History ١٣ - مفهوم تابع مفهوم تابع ١۴ - استفاده از توابع ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return ١۵ - توابع بازگشتی توابع بازگشتی ١۶ - توابع عمومی توابع Disp و Pause - تابع Msgbox ١٧ - توابع عملیاتی (١) توابع Factorial و Sum - توابع Min، Max، Mean و Mod - توابع Round، Ceil و Floor - توابع Median و Mode ١٨ - توابع عملیاتی (٢) توابع Primes، Isprime، Abs و Char - تابع Size - توابع Ind٢sub و Sub٢ind - توابع Perms و Rot90 ١٩ - توابع عملیاتی (٣) توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor، GCD و LCM ٢٠ - کار با اعداد مختلط کار با اعداد مختلط ٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢) ٢٢ - تابع Find تابع Find ٢٣ - توابع کار با بردارها توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢) ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست

آموزش MATLAB 2015 - دوره متوسط

١ - توابع کار با رشته ها متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str ٢ - تابع Strcat تابع Strcat (١) - تابع Strcat (٢) ٣ - ویرایش رشته ها توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره ۴ - توابع تاریخ و زمان توابع تاریخ و زمان ۵ - کار با فایل ها توابعFopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type ۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار ٧ - افزودن جزئیات به نمودارها تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢) ٨ - تغییر خصوصیات نمودار ایجاد Handle - ایجاد Title، Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid ٩ - توابع نمایش نمودارها تابع Subplot - تابع Plotyy ١٠ - ترسیمات قطبی ترسیمات قطبی ١١ - نمودارهای سه بعدی تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3 ١٢ - نمودارهای میله ای نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای ١٣ - سایر نمودارها نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی ١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv ١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل ١۶ - معادلات جبری حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری ١٧ - اعمال فرضیات اعمال فرضیات ١٨ - توابع کاربردی (١) تابع Numden - تابع Limit ١٩ - توابع کاربردی (٢) تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum ٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع محاسبه انتگرال یک تابع ٢١ - سایر توابع تابع Finverse - تابع Vpasolve ٢٢ - کار با Taylor تابع Taylor - ابزار Taylor ٢٣ - محاسبه لاپلاس محاسبه لاپلاس ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست

آموزش MATLAB 2015 - دوره پیشرفته

١ - آشنایی با Curve Fitting کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting ٢ - پردازش تصویر تابع Imread - انواع تصاویر ٣ - توابع تبدیل تصاویر تابع Im٢bw - تابع Graythresh - تابع Rgb٢gray ۴ - توابع کار با تصاویر تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel ۵ - چرخاندن و برش تصویر تابع Imrotate - تابع Imcrop ۶ - ادغام و کسر تصاویر تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر ٧ - سایر توابع کار با تصاویر ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2 ٨ - لبه یابی تصاویر تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی ٩ - توابع ویرایش تصاویر تابع Imfill - تابع Bwlabel ١٠ - تابع Regionprops کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢) ١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber ١٢ - جستجو و چرخاندن Object جستجو و چرخاندن Object ١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢) ١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری ایجاد تصاویر خاکستری ١۵ - رابط گرافیکی ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها ١۶ - بازکردن پروژه بازکردن پروژه ١٧ - کدنویسی Componentها افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار ١٨ - تابع Set تابع Set ١٩ - کار با منوها ایجاد منو - کدنویسی منوها ٢٠ - تابع Waitbar تابع Waitbar ٢١ - تابع Inputdlg تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢) ٢٢ - تابع Uigetfile تابع Uigetfile ٢٣ - ایجاد فایل EXE ایجاد فایل EXE ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون عملی ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش نرم افزار MATLAB 2015”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *