الزام قانونی

سپتامبر 24, 2019
مهندسی ارزش

مهندسی ارزش و الزام قانونی

الزامات قانونی انجام مهندسی ارزش مصوبهی شماره ۲۰۰۲۸۶/۶۴۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی در راستای بند (ج) ماده ی ۳۱ قانون برنامه ی چهارم توسعهی اقتصادی، […]