توليد كروميت

شهریور 24, 1398
طرح توجيهي توليد كروميت

طرح توجیهی تولید کرومیت-فرصت سرمایه گذاری٢۵٠

 نام کرومیوم Chromium از واژه یونانی Chroma به معنی رنگ گرفتـه شـده اسـت . کرومیـوم شـانزدهمین عنصر فراوان در پوسته زمین است که در حدود درصد […]