شهریور 14, 1397
فرصت سرمایه گذاری شماره 153 طرح احداث واحد پرورش زالو

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۵۳ طرح احداث واحد پرورش زالو

💠 معرفی طرح بازیافت سلولز از ضایعات سلولز به عنوان ماده اولیه از منابع جایگزین کننده است که با استفاده از بازیافت باگاس نیشکر و ضایعات […]
فروشگاه