آخرین اخبار : 

طرحطرح توجيهي تولید کود بیولوژیک فسفره – فرصت سرمايه گذاري١٢٩

طرح توجیهی تولید کود بیولوژیک فسفره – فرصت سرمایه گذاری١٢٩

کودهای بیولوژیک متشکل از میکرو ارگانیسم های مفیدی مانند باکتری ها، قارچ ها، اکتینومیست ها و غیره هستند که به طور طبیعی نیز با تنوع بسیار زیادی در خاک ها