آخرین اخبار : 

طرح توجيهي تولید نشاسته-فرصت سرمايه گذاري ١٢٦

طرح توجیهی تولید نشاسته-فرصت سرمایه گذاری ١٢۶

  نشاسته، کربوهیدرات ذخیره ای گیاهی می باشد و از واحدهای متوالی گلوکز تشکیل می شود. نشاسته در گیاهان به صورت کمپلکس هایی تحت عنوان دانک یا گرانول متمرکز شده