آخرین اخبار : 

طرح توجيهي تولید ورقهای پوششی سیمانی -فرصت سرمايه گذاري١٢٢

طرح توجیهی تولید ورقهای پوششی سیمانی -فرصت سرمایه گذاری١٢٢

بادر نظر گرفتن زنجیره تامین در صنعت ساختمانسازی در کنار فناوریهای نوین در بخش سازه باربر، سرمایهگذاری درفناوریهای نوین مورداستفاده در دیوارهای داخلی، خارجی، پوشش سقف و کف نیز ضروری