آخرین اخبار : 

طرح توجيهي تولید کربن فعال -فرصت سرمايه گذاري١٢٠

طرح توجیهی تولید کربن فعال -فرصت سرمایه گذاری١٢٠

فعال به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی میباشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولد میشود و تحت عملیات فعالسازی قرار میگیرد.با توجه به نوع