آخرین اخبار : 

طرح توجيهي میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی -فرصت سرمايه گذاري١٣٤

طرح توجیهی میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی -فرصت سرمایه گذاری١٣۴

تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یک سو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که