آخرین اخبار : 

دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت

دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت

شرکت بهینه گستر صنایع آرمان در راستای ارتقای نیروی انسانی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان و مدیران مهندسی صنایع و مدیریت بارویکرد تعالی کارشناسان در محیط کسب و کار می نماید

 
 

نام دوره آموزشی

نام نرم افزار مورد استفاده مدت دوره هزینه دوره عمومی(تومان) تاریخ برگزاری
امکانسجی و اقتصاد سنجی و طرح توجیهی پروژه ها

Comfar III

(سرفصل)

۲۴ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش برنامه ریزی کنترل پروژه آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژهMicrosoft project, primavera

Microsoft project ,Primavera

(سرفصل)

۲۴ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
برنامه ریزی و کنترل تولید و کنترل موجودی

WINQSB,FLEXCIBLE LINE

(سرفصل)

۱۶ساعت ۳۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش برنامه ریزی و کنترل موجودی

Winqsb

(سرفصل)

۳۶ ساعت ۷۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تعمیرات نگهداری بهره ور

Access, Excel

۱۶ساعت ۳۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
برنامه ریزی حمل و نقل و سفرهای درون شهری و چراغ های راهنمایی

Excel

۳۶ ساعت ۷۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش کنترل کیفیت آماری SPC

MinitabوStatistica

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تجزیه و تحلیل اندازه گیری MSA

MinitabوStatistica

 

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
طراحی آزمایشات DOE

MinitabوStatistica

 

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آدیت محصول به روش SQFE

Excel

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تجزیه و تحلیل خطا FMEA

Excel

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
هزینه های کیفیت COQ

Excel

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
خطا ناپذیر سازی POKA YOKE

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

Excel,Word

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سیستم مدیریت کیفیت ISOTS16949 صنعت خودروسازی

Excel,Word

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

Excel,Word

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی در کارOHSAS18000                Excel,Word

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سیستم مدیریت پروژه ISO10006

دانش مدیریت پروژه  PMBOK

Excel,Word

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سیستم مدیریت انرژیISO50001

Excel,Word

(سرفصل)

۲۴ ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش طرحریزی واحد های صنعتی و مهندسی صنایع و جریان مواد و چیدمان و لی اوت کارخانه

Excel,ALDEP,CRAFT,FLEXCIBLE LINE

(سرفصل)

۲۸ساعت ۵۶۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش زمان سنجی و مطالعه کار و بالانس خط

VISIO,EXCEL,FLEXCIBLE LINE

(سرفصل)

۱۶ساعت ۳۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
شبیه سازی واحد های صنعتی و جریان مواد

Arena

۳۶ ساعت ۷۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تحلیل سیستم های پویا و دینامیک

Vensim Ple

۱۶ساعت ۳۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش تحقیق در عملیات آموزش نرم افزار تحقیق در عملیات  GAMS, Winqsb ,SOLVER EXCEL,MATLAB

LINDO,DS,LINGO

۳۶ ساعت ۷۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تصمیم گیری چند معیاره ، چند هدفه

VB6,Excel,DECISIONLAB

۱۶ساعت ۳۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
اقتصاد مهندسی و اقتصاد سنجی

Excel,Eviews

۱۶ساعت ۳۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
اموزش Matlab

Matlab, الگوریتم های متاهیورستیک PSO و ژنتیک ، ممتیک ، مورچگان ، غیره

۲۴ساعت ۴۸۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش نرم افزار های   آفیسOFFICE

Access, Excel, Word , VISIO

۳۶ ساعت ۷۲۰۰۰۰ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تدوین استراتژی به روش SWOT

Excel

۱۶ساعت

۳۲۰۰۰۰

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰

تعالی سازمانی EFQM

Excel

۱۶ساعت

۳۲۰۰۰۰

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰

عارضه یابی

Excel

۱۶ساعت

۳۲۰۰۰۰

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مهندسی ارزش Value engineering

Excel

۱۶ساعت

۳۲۰۰۰۰

شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰

 
 ساعات برگزاری:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ 
 
محل برگزاری کلاسهای آموزشی : 
تهران خیابان انقلاب خیابان دوازده فروردین ساختمان ۲۸۶ واحد ۶
تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از نیایش گلستان دوم روبروی بانک تجارت ، سپنتا گستر

هزینه دوره ها بصورت اختصاصی :ساعتی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

شماره تماس :۶۶۴۷۸۰۷۳-۰۹۱۲۳۴۵۵۸۴۹-۲۲۰۹۷۳۳۳

19 Responses to دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت

 1. omid گفت:

  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام و تشکر از راهنمایی شما
  دوره آموزشی برگزار شده در زمینه برنامه ریزی پروژه و طرح های اقتصادی بسیار عالی میباشد از حسن توجه شما در امر اموزش بسیار سپاس گذارم.

 2. amir گفت:

  با عرض سلام
  دوره آموزشی برگزار شده در زمینه میکروسافت پروژکت بسیار کاربردی و مناسب بوده است لذا کمال تشکر را دارم.

 3. fatemeh گفت:

  با عرض سلام
  دوره آموزشی برگزار شده در زمینه برنامه ریزی تولید بسیار کاربردی و از همه دوستان میخواهم در این دوره شرکت کنند.

 4. shadi گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید جناب اقای مهندس لطفی دوره آموزشی msp و تضمین کیفیت iso9001 بسیار ارزنده بوده است امیدواروم همیشه مجموعه بهینه گستر دوره های اینچنینی را برگزار نماید.

 5. moghadam گفت:

  با عرض سلام
  ضمن تشکر از دوره اموزشی برگزار شده در زمینه تضمین کیفیت و برنامه ریزی و کنترل موجودی از خداوند متعال ارزوی موفقیت و سربلندی را خواستار هستم دوره فوق بسیار کاربردی بوده است.

 6. mohamad گفت:

  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام و تشکر از راهنمایی شما
  دوره آموزشی برگزار شده در زمینه برنامه ریزی تولید بسیار مفید و کاربردی بود
  انشالله دوستان دیگر نیز در این دوره ها شرکت کرده و نهایت استفاده را ببرند

 7. ایلیا سیدی گفت:

  عرض سلام و ادب
  جهت ارائه درس کنترل پروژه موضوع زنجیره تامین در کنترل پروژه به من دادند. متاسفانه از اینترنت مطلبی بدست نیاوردم به ناچار مزاحم وقت شما شدم که در صورت امکان اگر مطلبی در رابطه با زنجیره تامین در پروژه دردسترس دارید لطف کنید به ایمیل بفرستید
  از لطف شما سپاسگذار و از بابت مزاحمت غیر مربوطم عذر خواهم
  ایلیا سیدی

 8. آداک گفت:

  با عرض سلام دوره اموزش winqsb-mrp خوب و مناسب برگزار شد.

 9. خزراعی گفت:

  با عرض سلام
  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام
  دوره آموزشی برگزار شده در زمینه کنترل کیفیت بسیار مفید و کاربردی بود و مطالب ارزنده ای و مفیدی بیان شد

 10. مردانی گفت:

  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام
  دوره آموزشی برگزار شده در زمینه آمار پایه دکتری محیط زیست در حداقل زمان حداکثر مطالب گفته شد که باعث حداکثر بهره برداری اینجانب بوده است بسیار ممنون و متشکرم

 11. علیایی گفت:

  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام
  دوره آموزش تجزیه و تحلیل سیستم ها باعث شد که میزان اطلاعاتم در بخش خصوصی افزایش پیدا کند بسیار ممنون و متشکرم

 12. سروری-فولاد اکسین خوزستان گفت:

  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام
  دوره آموزش مایکروسافت ویزیو visio و دوره مایکروسافت پروجکت msproject بسیار خوب برگزار شد و اطلاعات کاربردی خوبی ارائه شد

 13. محمد حسین گفت:

  جناب اقای مهندس لطفی
  با عرض سلام
  دوره آموزش مایکروسافت پروجکت microsoft project بسیار خوب برگزار شد و مطالب کاربردی شما کاملا باعث افزایش و ارتقا دانش فنی اینجانب شده است

 14. اصغر گفت:

  اقتصاد سنجی چیه اقای ذکتر

 15. اصغر گفت:

  در م.رد دوره عارضه یابی صنعتی توضیح بدین سرفصل هایش راجع بع چی هست با تشکر

 16. فرش سجاده ای دستباف گفت:

  عالی و بی نظیر

 17. مرسی از سایت خوبتون

 18. گلیم فرش اشپزخانه گفت:

  عال و بینظیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *